ขอขอบพระคุณ ตลาดสี่มุมเมืองที่มาเยี่ยมชมบริษัทฯ ครับ
พวกเราจะร่วมมือกันในการเก็บกล่องเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มอีตราการรีไซเคิลให้สูงขึ้นครับ